7/11/2012

FGGT MAO & her KIYO

FGGT MAO got the new njs bike!

photo by father tu

2 則留言:

  1. 踩淤泥而不染

    脫俗卻不脫水 XDDD


    2

    回覆刪除
  2. 第一張跟第三張,看似相同,卻有微妙細節的差異,厲害

    回覆刪除